Családfakutatás / Bilkei ág

Köszöntő   |   Genealógia   |   Családfakutatás   |   Családtagoknak   |   Lapajánló   |   Publikációk   |   Vendégkönyv   |   Elérhetőség

A honlap szerkesztés alatt és folyamatosan módosul.
This site is, and always will be under reconstruction.

Galgóczy Pál, a közös adományos fiútestvérek legfiatalabbika szintén a Rákócziakkal került Bereg megyébe. Ilosvay Gábor és Bilkei Anna leányával, Ilosvay Borával történt házasságkötését követően bilkei lakos lett.

1688-ban Bereg megye helyettes szolgabírájává, 1689-ben esküdtté választották. A forradalom kezdetekor két sógorával – Ilosvay Bálinttal és Imrével – azonnal csatlakoztak. Dolhay György főkapitány alatt a huszti várban kezdte meg a szolgálatát (II. Rákóczy Ferenc levéltára. Had- és Belügy I. k. 348. l.). 1711-ből származó iratban még élő személyként említik.

István nevű fia 1719-ben és 1722-ben szintén Bereg megye esküdtje volt. 1731-ben II. Rákóczy Ferenc fia, József javára forralt összeesküvés vádjával hallgatta ki a katonai és polgári hatóság.

István Imre fiától származó unokája, Imre a debreceni főiskola növendéke volt. Az 1774. május 30-i királyi rendelet következtében 1777-ben igazolta nemességét Bereg megye előtt Gábor nevű nagybátyjával együtt (az erről szóló bizonyítvány kelte 1780. január 17.). 1788. táján került Porcsalmára, akkor már tekintélyes és vállalkozó szellemű ember volt. Sok, az elődei által elzálogosított birtokot kiváltott, mind a Begányi, mind a Károlyi részben, de sokat újra terhelt, illetve zálogosított.

Imre fia József 1820-ban már gyakorló ügyvédként dolgozott, később Szatmár megyének erőskezű táblabírájaként volt ismert.

Imre fia István jogot végzett, de amíg József bátyja a peres ügyekben, ő a gazdaságban lett az apja jobb keze. Később Szatmár vármegyének táblabírája, valamint szigorú rendtartásáról és pontos számadásáról dicsért pénztárnoka lett.

 István fia Sándor iskoláit 1830-ban Porcsalmán kezdte. Majd a sárospataki, illetve az emerjesi kollégiumban folytatta a jogi tanulmányait. 1845-ben már tiszteletbeli aljegyző, 1846-tól megyei alszolgabíró. 1848. novemberében, mint a porcsalmai nemzetőr-század századosa, részt vett Katona Miklós ezredes vezetése alatt az első erdélyi hadjáratban. A dézsi ütközetet követően tért vissza és folytatta szolgabírói hivatalát 1851-ig. Szathmár vármegye utolsó alispánja, majd a beosztás országos megszüntetését követően Szathmár vármegye krassói, majd két ízben csengeri kerületének országgyűlési képviselője.

István Gábor nevű fia utáni dédunokája Pál, iskoláit elvégezve 1837-ben esküdtként kezdett Bereg megyénél. 1841-től megyei aljegyző és megyei táblabíró. 1845-től megyei pénztárnok, majd 1848-tól törvényszéki bírónak választották, az önkéntes seregek szervezését a kászonyi járásban végezte. Később huzamos ideig a munkácsi takarékpénztár elnöke.
A még elődei által elzálogosított birtokokat sorra kiváltotta. 1881-ben már Nagy- és Kis-Bégányban, Farnoson s Mező-Kászonyban voltak birtokai, illetve új szerzeménye volt a balazséri birtok. Nagy-Begányban lakott, 1886-ban már Bereg megye nyolcadik virilista bizottsági tagjaként írták össze! Az 1890-et követő haláláig nőtlen volt.

Gábor nevű fia Bilkén 1722-ben megyei esküdt
.

A fentieken túl Szathmár és Szabolcs megyében éltek az alábbi családtagok, akiknek a családfába illesztése még nem történt meg:

   Galgóczy János (az Országos levéltár Urbarium etc. Tomus XV. Fasc. 98, l. 66., nro 3.
       szerint 1720-ban, báró Melith Pál örökös nélküli halála alkalmából igazolta jogait
       Galgóczy János Csengerből).

   Galgóczy Dániel (1894-ben Jánosiban élt).

   Galgóczy Károly (az 1890-es években Szoboszlón élt, leszármazottai pedig Debrecen
        környékén éltek).

 

Az egyes személyekre és leszármazottaikra vonatkozó információk a „Családtagoknak” szóló oldalon keresztül a „Keresse meg Ön is őseit”, illetve a „Teljes családfa” oldalakon kereshető meg.

 

Várom az olvasók bilkei Galgóczyakra vonatkozó információt és a
jelenleg is a fentiekben említett helységekben lakó Galgóczy /
Galgóczi / Galgótzy családnevűek jelentkezését.

_____________________________________________________________